سرعت چرخش دیسک SOLID STATE DRIVER
استاندارد 2.5 SFF
رابط اتصال فیزیکی SAS SC SSD
شماره سریال MU P04537-B21
محصول ویژه