سرعت چرخش دیسک 15K
استاندارد SFF
رابط اتصال فیزیکی SAS
شماره سریال 759208-B21
محصول ویژه