سرعت چرخش دیسک 15K
رابط اتصال فیزیکی SAS
شماره سریال 516814-B21
استاندارد
محصول ویژه