سرعت چرخش دیسک SOLID STATE DRIVER
استاندارد SFF
رابط اتصال فیزیکی SAS SSD
شماره سریال 741148-B21
محصول ویژه