سرعت چرخش دیسک 7.2K
استاندارد LFF
رابط اتصال فیزیکی SAS
شماره سریال 861754-B21
محصول ویژه