سرعت چرخش دیسک 15K
استاندارد SFF
رابط اتصال فیزیکی SAS
شماره سریال DS 870759-B21
محصول ویژه