سرعت چرخش دیسک 10K
استاندارد 2.5 SFF
رابط اتصال فیزیکی SAS
شماره سریال 785075-B21
محصول ویژه