سرعت چرخش دیسک SOLID STATE DRIVER
استاندارد SFF
رابط اتصال فیزیکی SATA SSD
شماره سریال 872348-B21
محصول ویژه