سرعت چرخش دیسک SOLID STATE DRIVER
رابط اتصال فیزیکی SATA SSD
شماره سریال 869378-B21
استاندارد
محصول ویژه